Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
33 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Predpisy o službe prekladu správ medzi používateľmi

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ – Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Objednávateľ – podnikateľ alebo súkromná osoba objednávajúca službu prekladu správ medzi používateľmi.
 3. Služba prekladu správ medzi užívateľmi - ďalej len služba, spočíva v preklade každého prichádzajúceho a odchádzajúceho e-mailu odoslaného systémom Merkandi do jazyka príjemcu správy. Službu poskytuje Dodávateľ.
 4. Cena za službu – suma, ktorú musí zákazník zaplatiť, aby mohol poskytovať službu prekladu správ medzi používateľmi.

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Objednávateľ zadáva objednávku na službu prekladu správ medzi užívateľmi prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránke objednávky služby a vzťahuje sa na neurčitý preklad prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov zákazníkovi do rodného jazyka oboch strán, ktoré sa navzájom kontaktujú.
 2. Po zaplatení za službu objednanú Objednávateľom dostane Dodávateľ správu potvrdzujúcu aktiváciu služby. Odvtedy je služba aktívna a všetky správy sú preložené do 3 hodín od ich odoslania alebo prijatia.
 3. Zhotoviteľ si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo predĺžiť dobu prekladu správy na 72 hodín. V tomto prípade Poveriteľ nemá nárok na vrátenie peňazí.
 4. Zhotoviteľ upresňuje, že v prípade neexistencie prekladu správy ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje. V tomto prípade má zhotoviteľ 72 hodín na zabezpečenie prekladu a vyriešenie problému. Ak zhotoviteľ nedokáže vyriešiť problém v stanovenej lehote, objednávateľ má právo požadovať vrátenie peňazí za zakúpenú službu. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakou formou, akou zaplatil Zákazník za službu. Ak takéto vrátenie nie je možné vykonať, zhotoviteľ bude kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia inej formy vrátenia.
 5. Služba funguje úplne automaticky, bez účasti Zákazníka.
 6. Klient má právo požiadať o deaktiváciu služby na akékoľvek obdobie a o jej opätovnú aktiváciu.  
 7. Služba prekladu správ prekladá správy z ľubovoľného jazyka do jazyka príjemcu správy.
 8. Zhotoviteľ používa na poskytovanie služby automatické prekladateľské systémy, preklady nevykonáva špecializovaný personál.
 9. V prípade krátkych správ a/alebo správ obsahujúcich množstvo syntaktických, pravopisných, gramatických alebo štylistických chýb nemusí byť preklad možný. V takýchto prípadoch Zákazník nezodpovedá za nedostatok poskytnutej služby.
 10. Služba je funkčná od chvíle, keď si ju zakúpite. Správy vymenené pred nákupom nebudú preložené.
 11. Službu je možné využívať na neobmedzenú dobu s tým, že jej využívanie je možné len v prípade, ak má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi a má aktívnu možnosť predaja.

 

§ 3 návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je, že služba nebola spustená. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 oddiel; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, Objednávateľ by sa mal obrátiť na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sťažnosti

Zhotoviteľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Služba nebola poskytnutá v deklarovanom termíne, objednávateľ nahlásil dodávateľovi chybu a táto nebola opravená v deklarovanom termíne

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov odôvodňujúcich začatie reklamačného konania zo strany Merkandi.
Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia o prijatí oznámenia.
 

§ 5 Zodpovednosť

Dodávateľ je zodpovedný iba za zabezpečenie prekladu správy. Dodávateľ tiež poskytne zdrojový text správy, aby si ho mohol príkazca prečítať. Keďže správy sú prekladané automatizovanými systémami, Dodávateľ nemôže zodpovedať za správnosť prekladov, a teda ani za dôsledky rozhodnutí na ich základe. &Nbsp;


§ 6 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;