Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
32 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov 

v spoločnosti MERKANDI LTD

Ciele a rozsah pôsobnosti politiky

Správcom osobných údajov používateľov platformy Merkandi, ktorí sú fyzickými osobami, je spoločnosť Merkandi LTD (Unit 4E, Enterprise Court S63 5DB Rotherham, Spojené kráľovstvo), čo znamená, že určuje účely a metódy spracovania vašich osobných údajov.

Účelom týchto zásad je určiť opatrenia prijaté spoločnosťou Merkandi na ochranu vašich osobných údajov spracúvaných prostredníctvom platformy a mobilnej aplikácie, ako aj v rámci súvisiacich služieb. Zásady stanovujú najmä rozsah a právny základ spracovania vašich osobných údajov, ktoré Merkandi zhromažďuje v súvislosti s používaním platformy a mobilnej aplikácie. Vaše osobné údaje, ktoré od vás získame pri zriadení účtu, v súvislosti s činnosťami vykonávanými prostredníctvom platformy, zverejňovaním alebo prezeraním ponúk a v súvislosti s aktualizáciami vašich osobných údajov vykonanými prostredníctvom účtu. Spracovanie vašich osobných údajov môže súvisieť aj s vykonávaním mnohých ďalších činností priamo súvisiacich s používaním platformy a mobilnej aplikácie. Používanie platformy vrátane stiahnutia mobilnej aplikácie alebo používania mobilnej aplikácie alebo súvisiacich služieb je možné len po prečítaní týchto zásad a zmluvných podmienok.

Rozsah spracovania osobných údajov

Rozsah osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Merkandi sa môže líšiť v závislosti od toho, aké služby alebo funkcie spoločnosti Merkandi využívate:

Registrácia

Počas registrácie požadujeme tieto osobné údaje: e-mailovú adresu, prihlasovacie meno, heslo, telefónne číslo a informácie o spoločnosti (podniku) a jej adrese. Neposkytnutie vyššie uvedených údajov znamená, že s vami nemôžeme uzavrieť zmluvu a následne nebudete môcť využívať služby Merkandi.

Používanie účtu 

Pri registrácii od vás budeme požadovať vyplnenie identifikačných údajov a poskytnutie informácií o vašej adrese a kontaktných údajov, ktoré sú potrebné na to, aby sme vás mohli kontaktovať. Aby ste mohli plne využívať platformu, musíme uviesť váš vek, aby sme mohli overiť vašu spôsobilosť na právne úkony. Ak nám poskytnete účet na výber, budeme spracúvať osobné údaje uvedené v súvislosti s týmto účtom, t. j. vaše meno, číslo bankového účtu a adresu bydliska.

Na úplnú aktiváciu účtu od vás budeme požadovať predloženie príslušných overovacích dokumentov. To nám umožní potvrdiť údaje, ktoré ste poskytli počas procesu otvárania účtu. Osobné údaje obsiahnuté v overovacích dokumentoch budeme spracúvať na účely platformy.

Po registrácii vášho účtu a počas používania služieb Merkandi vás zaväzujeme, aby ste neustále aktualizovali všetky uvedené osobné údaje, ak v nich došlo k nejakým zmenám.

Okrem toho zhromažďujeme informácie o vašich aktivitách na platforme vrátane histórie nákupov, zoznamov, vybraných spôsobov platby a obsahu odoslaných komentárov a správ.

Pri používaní svojho účtu nám môžete poskytnúť aj ďalšie nepovinné osobné údaje, napr. nahraním svojej fotografie alebo grafickej podoby (avatara), čím vyjadríte súhlas s ich spracovaním. Poskytnutie takýchto osobných údajov je úplne dobrovoľné.

Okrem toho môžeme získať vaše osobné údaje v súvislosti s využitím možnosti prihlásiť sa na platformu alebo mobilnú aplikáciu prostredníctvom externých autentifikačných služieb, ktoré ponúkajú iné subjekty pôsobiace nezávisle od spoločnosti Markandi.pl (napr. služby poskytované spoločnosťami Google, Apple alebo služby ponúkané v rámci služieb vrátane služieb sociálnej povahy - ako je Facebook). V tomto prípade získavame vaše osobné údaje len vo forme mena a priezviska alebo používateľského mena, e-mailovej adresy a avatara zverejneného v takejto službe alebo službe a tieto osobné údaje môžeme priradiť k vášmu účtu alebo spracovať len na účely takéhoto prihlásenia alebo registrácie v platforme. Pri používaní overovacích služieb tretích strán by ste si mali prečítať podmienky a zásady spracovania osobných údajov poskytovateľov takýchto služieb.

Vykonávanie transakcií

Vykonávanie platieb zahŕňa potrebu spracovania ďalších osobných údajov, t. j. údajov obsiahnutých v ponuke (vrátane najmä obsahu ponuky), údajov o transakciách (najmä číslo bankového účtu, spôsob platby, adresa prijatia tovaru, spôsob doručenia), údajov k faktúre DPH a údajov umožňujúcich sledovanie zásielok, zasielanie správ, komunikáciu s ostatnými používateľmi a platby za služby poskytované spoločnosťou Merkandi. Merkandi môže mať prístup aj k obsahu správ odoslaných medzi používateľmi v rámci diskusií a sporov. Na spracovanie transakcie môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté počas registrácie. Okrem toho môžeme na účely spracovania predaja spracúvať aj vaše osobné údaje, okrem iného vrátane hodnoty obratu, informácií o objednávkach (ich realizácia alebo zrušenie, čísla zásielok).

Kontaktný formulár

V kontaktnom formulári spracúvame kontaktné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme s vami mohli komunikovať a splniť vašu požiadavku. Môže ísť o osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Okrem toho s vami môžeme v rámci služieb pre vás nadviazať kontakt aj prostredníctvom osobných údajov, ktoré ste na tento účel vložili do svojho účtu alebo ste nám ich poskytli prostredníctvom kanálov sociálnych médií (napríklad Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). V prípade kontaktu so spoločnosťou Merkandi prostredníctvom kanálov sociálnych médií ponúkaných subjektmi nezávislými od nás získava spoločnosť Merkandi osobné údaje vo forme používateľského mena (napr. v prípade Facebook Messenger, Instagram, Twitter) alebo telefónneho čísla (napr. v prípade WhatsApp, WeChat) len na účely kontaktu. Ak to povoľujú platné právne predpisy, spoločnosť Merkandi bude oprávnená získavať a uchovávať aj ďalšie osobné údaje týkajúce sa uskutočnenej komunikácie, ako sú informácie o požiadavkách na podporu alebo spätná väzba od Používateľov.

Prichádzajúce hovory na linky pomoci

Prichádzajúce hovory na horúce linky Merkandi sa nahrávajú. Ak sa rozhodnete kontaktovať nás telefonicky, vaše osobné údaje, okrem iného pokiaľ ide o telefónne číslo a obsah nahrávky (vrátane informácií poskytnutých počas rozhovoru), budeme spracúvať s cieľom realizovať žiadosť.

Účasť vo vernostných programoch, súťažiach alebo propagačných akciách

V súvislosti s účasťou vo vernostných programoch, súťažiach alebo propagačných kampaniach budeme spracúvať vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na vyššie uvedené udalosti. V závislosti od typu organizovaného podujatia to môže zahŕňať vaše meno, kontaktné údaje (napríklad telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) alebo akékoľvek iné údaje potrebné na splnenie kritérií účasti na týchto podujatiach.

Marketingové aktivity 

V rámci našich marketingových aktivít môžeme na základe oprávneného záujmu alebo na základe vášho súhlasu spracúvať informácie, ktoré nám pomôžu prispôsobiť reklamu a obsah vašim preferenciám a očakávaniam (vrátane zobrazovania behaviorálnej reklamy). To môže okrem iného zahŕňať vašu IP adresu, údaje o súboroch cookie alebo informácie o vašej návštevnosti na stránke vrátane zobrazených ponúk a vašich preferencií v tejto súvislosti. Okrem toho budeme na základe vyššie uvedených predpokladov spracúvať aj vaše kontaktné údaje vrátane údajov potrebných na zasielanie informácií vrátane obchodných informácií vo vami určenom rozsahu (telefónne číslo alebo e-mailová adresa).

Analytické a štatistické činnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na analytické a štatistické účely vrátane prieskumov. Na tieto účely budeme používať predovšetkým informácie o vašej aktivite na platforme vrátane informácií týkajúcich sa používania jednotlivých služieb, ako aj osobné údaje o vašich preferenciách a očakávaniach. Prostredníctvom prieskumov zaslaných používateľom e-mailom alebo sprístupnených priamo na platforme môže spoločnosť Merkandi zhromažďovať vaše osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať napríklad vek. Vaše osobné údaje sa môžu použiť aj na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti platformy. V tejto súvislosti spoločnosť Merkandi používa okrem iného technológiu založenú na digitálnych odtlačkoch prstov, ktorá zahŕňa zhromažďovanie tzv. digitálnych "odtlačkov prstov" používateľov zariadení, ktoré nám umožňujú identifikovať zariadenie, z ktorého používate alebo aplikáciu, ktorú ste nainštalovali. Informácie, ktoré o vás v tejto súvislosti zhromažďujeme, môžu predstavovať osobné údaje. Môžeme spracúvať osobné údaje, ako sú okrem iného vaša IP adresa, údaje získané zo súborov cookie, parametre softvéru a hardvéru, ktorý používate, konfigurácia vášho zariadenia (napr. údaje o nainštalovaných doplnkoch) alebo informácie o vašej návštevnosti webovej stránky (vrátane používania sieťových komunikačných protokolov), zobrazených stránkach a informácie o používaní mobilnej aplikácie.

Činnosť v súvislosti s uplatňovaním alebo obhajobou nárokov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v súvislosti s právom na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nim. Na tento účel spoločnosť Merkandi spracúva vaše osobné údaje počas obdobia, v ktorom nároky vyplývajúce zo zmluvy uzavretej štátom so spoločnosťou Merkandi alebo súvisiace s využívaním služieb poskytovaných spoločnosťou Merkandi, platforiem, mobilnej aplikácie nie sú podľa platných právnych predpisov premlčané. Môže ísť napríklad o výšku dlhu, informácie týkajúce sa konkrétnej objednávky alebo ponuky, údaje o transakciách alebo informácie získané v súvislosti s nadviazaním kontaktu zo strany Merkandi infolinks. Rozsah nami spracúvaných osobných údajov sa môže čas od času meniť v závislosti od predmetu nároku.

Ciele, dôvody a trvanie spracúvania osobných údajov 

V závislosti od toho, aké služby spoločnosti Merkandi využívate, sa líšia účely a právny základ spracovania osobných údajov spoločnosťou Merkandi a obdobia, počas ktorých môže spoločnosť Merkandi uchovávať alebo používať vaše osobné údaje.

Pre každý účel spracovania sme uviedli právny základ a maximálnu dobu, počas ktorej budú osobné údaje uložené. Po uplynutí uvedeného obdobia už nebudeme používať vaše osobné údaje na uvedený účel. To však neznamená, že ho v každom prípade vymažeme. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie z uvedených období týkajúcich sa konkrétnych služieb spoločnosti Merkandi. Nižšie sme opísali štandardné činnosti týkajúce sa osobných údajov v súvislosti s používaním služieb poskytovaných spoločnosťou Merkandi. Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov pri používaní konkrétnych služieb nájdete aj v predpisoch týchto služieb.

Registrácia a údržba účtov, spracovanie transakcií používateľov

Používanie niektorých funkcií dostupných na platforme (vrátane používania mobilnej aplikácie) si vyžaduje registráciu v súlade s predpismi. Zriadenie a používanie účtu je spojené so spracovaním vašich osobných údajov.

Spoločnosť Merkandi spracúva vaše osobné údaje aj v súvislosti s realizáciou transakcií.

Informácie, ktoré ste zverejnili na platforme, nepochádzajú od spoločnosti Merkandi a nie sú iniciované spoločnosťou Merkandi. Z tohto dôvodu spoločnosť Merkandi v maximálnej miere prípustnej podľa platných právnych predpisov nezodpovedá za poskytnuté informácie. V ponukách a správach by ste pokiaľ možno nemali uvádzať osobné údaje. Umiestnením svojich osobných údajov do ponúk alebo správ tak robíte na základe vlastného, uváženého a informovaného rozhodnutia. Preto by ste mali dôkladne zvážiť riziká spojené s poskytovaním takýchto informácií. 

V súvislosti so spracovaním vášho účtu a vašich transakcií spracúvame vaše osobné údaje, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na iné účely vrátane analytických, marketingových a bezpečnostných účelov našich služieb, o ktorých si môžete prečítať viac v týchto zásadách.

V súvislosti s vykonávaním niektorých vašich transakcií (napr. transakcií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť archivácie alebo účtovania DPH spoločnosťou Merkandi) sme zo zákona povinní spracúvať osobné údaje týkajúce sa týchto transakcií, vrátane ich archivácie.

Účel spracovania osobných údajov Právny základ pre spracovanie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov na konkrétny účel (doba uchovávania)
Vykonávanie činností súvisiacich s podporou registrácie vykonanej používateľom a poskytovaním elektronických služieb na podporu používateľských účtov Merkandi. Článok 6 ods. 1 písm. b) RODO (nevyhnutnosť uzatvoriť a plniť zmluvu) - osobné údaje potrebné na zriadenie a vedenie účtu Do ukončenia služby
Prispôsobiť nastavenia svojho účtu (zahrnúť avatar a ďalšie voliteľné osobné údaje do svojho účtu) alebo poskytnúť osobné údaje, keď sa prihlasujete do platformy prostredníctvom externej služby. Článok 6 ods. 1 písm. a) RODO (Súhlas používateľa) - len v súvislosti s nepovinnými osobnými údajmi, ktoré nie sú potrebné na používanie účtu Až do odstránenia nepovinných osobných údajov z účtu (odvolanie súhlasu) alebo do ukončenia služby
Vybavovanie sťažností vrátane riešenia technických problémov Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi na ochrane práv spoločnosti Merkandi a používateľa) Až do vyriešenia sťažnosti alebo nahláseného problému
Vymáhanie a obrana proti nárokom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy alebo súvisiacim s poskytovaním služieb vrátane vymáhania pohľadávok, vedenie súdnych, rozhodcovských a mediačných konaníh Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi na ochrane práv spoločnosti Merkandi) Do posledného dňa kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí troch rokov od skončenia služobného pomeru
Plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných právnych predpisov  Článok 6 ods. 1 písm. c) RODO v spojení s článkom 70 ods. 1 daňového poriadku a článkom 74 zákona o účtovníctve (nevyhnutnosť splniť zákonnú povinnosť) 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň splatná
Plnenie povinností týkajúcich sa spracovania vrátane archivácie údajov o transakciách vyplývajúcich z balíka predpisov o elektronickom obchode s DPH  Článok 6 ods. 1 písm. c) RODO (zákonná povinnosť) 10 rokov od konca roka, v ktorom sa transakcia uskutočnila

Podpora používateľov a kontaktný formulár

Ak kontaktujete zákaznícky servis, vrátane telefonického hovoru na infolinku, spoločnosť Merkandi môže pri prevádzke Platformy spracúvať (napr. ukladať alebo analyzovať) vaše osobné údaje.

Spoločnosť Merkandi môže zhromažďovať vaše osobné údaje aj vtedy, ak sa na ňu obrátite pomocou nástrojov dostupných v Merkandi vrátane kontaktného formulára dostupného v Merkandi. Tieto osobné údaje sú potrebné na to, aby vás spoločnosť Merkandi mohla kontaktovať, ako aj na to, aby ste mohli kontaktovať iných používateľov, a to na účely priamo súvisiace s fungovaním spoločnosti Merkandi. Poskytnutý Merkandi kontaktný formulár sa nepoužíva na vedenie súkromnej korešpondencie nesúvisiacej s transakciou a jeho použitie na takéto účely môže predstavovať porušenie pravidiel. S cieľom predchádzať porušovaniu zákona vrátane nekalých praktík spoločnosť Merkandi zhromažďuje údaje o komunikácii uskutočnenej prostredníctvom vyššie uvedeného formulára. Spoločnosť Merkandi môže tiež analyzovať a blokovať pomocou špeciálneho softvéru obsah správ zasielaných medzi používateľmi prostredníctvom vyššie uvedeného kontaktného formulára, najmä ak majú charakter spamu (nevyžiadané reklamné informácie), obsahujú zakázaný obsah, ako napríklad podnet na páchanie trestnej činnosti alebo inak ohrozujú bezpečnosť používateľov, napríklad sú určené na nezákonné získanie hesiel k účtu alebo porušujú Pravidlá.

V súvislosti s vybavovaním otázok adresovaných spoločnosti Merkandi, a to aj prostredníctvom kontaktného formulára, spracúvame vaše osobné údaje v súlade so zásadami uvedenými v tabuľke nižšie. Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať aj na iné účely vrátane analytických, marketingových a na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, o ktorých sa dozviete viac v týchto zásadách.

Účel spracovania osobných údajov Právny základ pre spracovanie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov na konkrétny účel (doba uchovávania)
Kontaktovanie používateľov, a to aj na účely súvisiace s poskytovaním služieb, podporou používateľov, prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov, najmä e-mailu, telefónu a sociálnych médií; Článok 6 ods. 1 písm. b) RODO (nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy) Až do ukončenia poskytovania služieb
Vybavovanie požiadaviek od používateľov, ktoré boli oznámené najmä oddeleniu služieb zákazníkom a prostredníctvom kontaktného formulára, ak priamo nesúvisia s plnením zmluvy Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi spočívajúci v odpovedi na otázky) Až do zodpovedania alebo splnenia predmetu dopytu alebo žiadosti
Predchádzanie narušeniam komunikácie Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi na zaistení bezpečnosti poskytovaných služieb) Až do ukončenia komunikácie
Používanie a vývoj automatizovaných komunikačných kanálov (strojové učenie) Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (zlepšenie algoritmu zodpovedného za fungovanie automatizovaných komunikačných kanálov) Počas 12 mesiacov od odoslania príslušnej správy
Vymáhanie a obhajoba pohľadávok vyplývajúcich z uzavretej zmluvy alebo súvisiacich s poskytovaním služieb vrátane vymáhania pohľadávok, vedenie súdnych, rozhodcovských a mediačných konaní Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi , spočívajúci v ochrane práv spoločnosti Merkandi) Do posledného dňa kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí troch rokov od skončenia služobného pomeru

Vernostné programy, súťaže, propagačné akcie

Spoločnosť Merkandi môže organizovať súťaže alebo propagačné kampane. Ak sa rozhodnete zúčastniť na takomto podujatí, vaše osobné údaje (napr. informácie potrebné na kontaktovanie) môže spoločnosť Merkandi použiť na jeho efektívne uskutočnenie. Kontaktné údaje používateľov, ktorí sa dobrovoľne zúčastňujú na podujatiach, spracúva spoločnosť Merkandi v súlade so zákonom a na účely súvisiace s týmito podujatiami. V rámci platformy sa používatelia môžu zapojiť aj do vernostných programov.

Ak sa zúčastníte programu, súťaže alebo propagačnej akcie, vaše osobné údaje môže spoločnosť Merkandi použiť v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou, ale podrobnejšie pravidlá spracovania osobných údajov nájdete v pravidlách týchto podujatí. Okrem toho sa vaše osobné údaje môžu spracúvať aj na iné účely vrátane analytických, marketingových a na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, o ktorých sa dozviete viac v týchto zásadách.

Účel spracovania osobných údajov Právny základ pre spracovanie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov na konkrétny účel (doba uchovávania)
Prijímanie opatrení na uzavretie zmluvy a poskytovanie služieb umožňujúcich účasť vo vernostnom programe Článok 6 ods. 1 písm. b) RODO (nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy) alebo ak poskytnete nepovinné osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné - článok 6 ods. 1 písm. a) RODO (súhlas). Až do ukončenia vašej účasti vo vernostnom programe alebo v prípade nepovinných osobných údajov až do odvolania vášho súhlasu
Umožnenie účasti na súťaži alebo propagačnej akcii Čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spočívajúci v plnení povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu, organizovaní súťaží alebo podobných akcií, a to aj v súvislosti s vykonávaním činností zameraných na propagáciu značky Merkandi) Až do skončenia vašej účasti v súťaži (napr. vydania výhry) alebo propagačnej akcie alebo do podania účinnej námietky
Plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných právnych predpisov  Článok 6 ods. 1 písm. c) RODO v spojení s článkom 70 ods. 1 daňového poriadku a článkom 74 zákona o účtovníctve (nevyhnutnosť splniť zákonnú povinnosť) 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola daň splatná
Vymáhanie a obrana proti nárokom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy alebo súvisiacim s umožnením účasti na podujatí/realizáciou podujatia vrátane vymáhania pohľadávok, vedenia súdnych, rozhodcovských a mediačných konaní Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi na ochrane práv spoločnosti Merkandi) Do posledného dňa kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí 3 rokov od ukončenia účasti na podujatí

Marketingové aktivity

Spoločnosť Merkandi môže používať vaše osobné údaje aj na marketingové aktivity. Tieto činnosti môžu pozostávať z:

 • zobrazovať na platforme alebo v mobilnej aplikácii marketingový obsah, ktorý nie je prispôsobený vašim preferenciám (kontextová reklama). Ak sa pri zobrazovaní kontextovej reklamy používajú osobné údaje, ich spracovanie sa potom vykonáva v súvislosti s realizáciou oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany na podporu vlastných aktivít alebo aktivít tretích strán Merkandi;
 • zobrazovať marketingový obsah, ktorý je prispôsobený vašim preferenciám, vrátane prispôsobenia kategórií ponúk alebo jednotlivých ponúk v nastaveniach platformy alebo v nastaveniach služieb externých subjektov na základe vašej aktivity na platforme (behaviorálna reklama). Vaše osobné údaje, vrátane osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií, potom spracúva spoločnosť Merkandi a externé subjekty na marketingové účely. Takéto kroky sa uskutočnia len vtedy, ak s nimi súhlasíte, čo môžete kedykoľvek odvolať. 
 • vykonávanie ďalších činností súvisiacich s priamym marketingom tovaru alebo služieb (zasielanie obchodných informácií e-mailom alebo iné marketingové aktivity) prostredníctvom rôznych elektronických komunikačných kanálov vrátane e-mailu, SMS/MMS, push. Kontaktujeme vás aj telefonicky. Tieto kroky sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Merkandi alebo oprávneného záujmu subjektov spolupracujúcich so spoločnosťou Merkandi. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť Merkandi v niektorých prípadoch využíva profilovanie na vykonávanie marketingových aktivít. To znamená, že prostredníctvom automatického spracovania osobných údajov vyhodnocujeme vybrané faktory o Používateľoch s cieľom analyzovať ich správanie alebo vytvoriť prognózu do budúcnosti. To umožňuje lepšie prispôsobenie zobrazovaného obsahu individuálnym preferenciám a záujmom používateľa.

V súvislosti s našimi marketingovými aktivitami spracúvame vaše osobné údaje podľa zásad uvedených v tabuľke nižšie. Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať aj na iné účely vrátane analytických účelov a na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, o ktorých sa dozviete viac v týchto zásadách.

Účel spracovania osobných údajov Právny základ pre spracovanie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov na konkrétny účel (doba uchovávania)
Zobrazovanie kontextovej reklamy (vykonávanie priameho marketingu vlastných služieb alebo tovaru Merkandi alebo služieb alebo tovaru tretích strán) Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi spočívajúci v propagácii tovaru alebo služieb spoločnosti Merkandi alebo tretích strán) Kým neprestanete používať platformu alebo mobilnú aplikáciu
Zobrazovanie behaviorálnej reklamy na základe predtým zobrazeného obsahu, prispôsobenie kategórií ponúk alebo jednotlivých ponúk v nastaveniach Platformy alebo v nastaveniach služieb tretích strán na základe aktivity na Platforme Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO v spojení s článkom 173 zákona o telekomunikáciách (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi spočívajúci v propagácii tovaru alebo služieb spoločnosti Merkandi alebo tretích strán v súvislosti so súhlasom) Kým neodvoláte svoj súhlas (podľa telekomunikačného práva) alebo nepodáte účinnú námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov
Kontaktovanie používateľov na účely súvisiace s povolenými marketingovými aktivitami prostredníctvom dostupných elektronických komunikačných kanálov vrátane e-mailu, SMS/MMS push. Telefonický kontakt Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO v súvislosti s článkom 10 zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami alebo článkom 172 zákona o telekomunikáciách (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi spočívajúci v propagácii tovaru alebo služieb spoločnosti Merkandi alebo tretích strán v súvislosti so súhlasom s komunikačným kanálom) Kým neodvoláte svoj súhlas so zasielaním správ alebo informácií (podľa ustanovení zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami alebo zákona o telekomunikáciách) alebo kým účinne nevznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Analytické a štatistické činnosti a prieskumy

Vaše osobné údaje môže spoločnosť Merkandi spracúvať na analytické a štatistické účely. V tomto prípade používame vaše osobné údaje na analýzu aktivít, určenie nákupných preferencií a zlepšenie funkčnosti a kvality služieb Merkandi. Možnosť spracovania informácií zozbieraných prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií spoločnosťou Merkandi na analytické a štatistické účely závisí od súhlasu používateľa s ukladaním takýchto informácií na jeho koncové zariadenie.

Prostredníctvom prieskumov zasielaných používateľom e-mailom alebo sprístupnených priamo na platforme Merkandi zhromažďuje osobné údaje používateľov, ktoré môžu byť použité na preskúmanie preferencií používateľov a prispôsobenie ponuky Merkandi ich očakávaniam. Takéto osobné údaje sa používajú aj na vypracovanie štatistickej analýzy. 

V súvislosti s vykonávaním analytických a štatistických činností spracúvame vaše osobné údaje podľa zásad uvedených v tabuľke nižšie. Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať aj na iné účely, najmä na zabezpečenie poskytovaných služieb, o ktorých sa dozviete viac v týchto zásadách.

Účel spracovania osobných údajov Právny základ pre spracovanie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov na konkrétny účel (doba uchovávania)
Vykonávanie štatistických analýz Čl. 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi spočívajúci v analýze činnosti používateľa vrátane historickej činnosti s cieľom optimalizovať poskytované služby) Do ukončenia uchovávania osobných údajov používateľa v súvislosti s iným aktívnym účelom spracúvania alebo do okamihu vyjadrenia účinnej námietky proti spracúvaniu osobných údajov (nie však dlhšie ako do posledného dňa kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí 3 rokov od ukončenia poskytovania služieb spoločnosťou Merkandi)
Riadenie návštevnosti na platformách vrátane monitorovania aktivity používateľov, ktorá okrem iného zahŕňa vyhľadávanie kľúčových slov a zverejňovanie ponúk. Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi spočívajúci v analýze činností používateľov s cieľom optimalizovať poskytované služby) Osobné údaje sa spracúvajú v reálnom čase, takže budú uložené až do ukončenia používania služieb poskytovaných spoločnosťou Merkandi na platformách (t. j. do opustenia webovej stránky).
Vykonávanie prieskumov, výskumov a analýz na platforme, okrem iného na účely fungovania, zlepšovania výkonu dostupných služieb alebo hodnotenia hlavných záujmov a potrieb návštevníkov. Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO (oprávnený záujem spoločnosti Merkandi spočívajúci v analýze činností používateľov s cieľom optimalizovať poskytované služby) Osobné údaje sa spracúvajú v reálnom čase, takže sa budú uchovávať až do ukončenia používania služieb poskytovaných spoločnosťou Merkandi na platformách (t. j. do ukončenia prieskumu, výskumu alebo analýzy).

Zabezpečenie bezpečnosti poskytovaných služieb

Ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti služieb vrátane IT zdrojov alebo bezpečnosti ostatných používateľov, spoločnosť Merkandi je oprávnená automaticky získavať a zaznamenávať vaše osobné údaje prenášané na server prostredníctvom webových prehliadačov alebo vášho zariadenia pri používaní platformy alebo mobilnej aplikácie.

S cieľom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti Merkandi zhromažďuje a zaznamenáva osobné údaje prenášané na server webovými prehliadačmi alebo vašimi zariadeniami (ktoré zahŕňajú najmä: technické prvky zariadenia, nastavenia prehliadača a podrobnosti o vašom správaní na Merkandi) spôsobom, ktorý vytvára jedinečný digitálny "odtlačok" zariadení alebo inštancií aplikácií, ktoré používate. Merkandi môže použiť takýto digitálny "odtlačok prsta" na dodatočné overenie používateľa. Tieto činnosti umožňujú predchádzať podvodom a zneužívaniu.

V súvislosti so zabezpečením našich služieb spracúvame vaše osobné údaje podľa zásad uvedených v tabuľke nižšie.

Účel spracovania osobných údajov Právny základ pre spracovanie osobných údajov Doba uchovávania osobných údajov na konkrétny účel (doba uchovávania)
Zabezpečenie bezpečnosti služieb, ktoré poskytujeme elektronicky, vrátane presadzovania dodržiavania interných zásad, predchádzania podvodom a zneužitiu a zabezpečenia bezpečnosti prevádzky Článok 6 ods. 1 písm. b) RODO (nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktoré si vyžaduje poskytovanie služby online obchodnej platformy poskytovateľom digitálnych služieb v zmysle zákona o národnom systéme kybernetickej bezpečnosti) Kým používateľ neukončí používanie služieb

IP adresa, súbory cookie, identifikačné čísla polohy a mobilného zariadenia

Merkandi môže pri prevádzke Platformy zhromažďovať vaše osobné údaje prostredníctvom technológií, ako sú cookies, sledovacie pixely a lokálne zdieľané objekty (napr. v prehliadači alebo vo vašom zariadení). 

Merkandi locally bude zhromažďovať informácie o aktuálnej polohe vášho zariadenia, ak nám takéto osobné údaje poskytnete. Spoločnosť Merkandi tieto osobné údaje neukladá. Pred zhromažďovaním informácií o polohe budete požiadaní o súhlas.

Práva používateľov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a ich uplatňovanie

Merkandi vám umožňuje vykonávať všetky vaše práva podľa RODO, t. j. práva opísané v článkoch 15-21 RODO. Nižšie uvádzame podrobný opis každého práva.

 • právo na prístup k osobným údajom vám umožňuje získať od spoločnosti Merkandi informácie o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou Merkandi, vrátane predovšetkým cieľov a právneho základu spracúvania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektov, ktorým sú vaše údaje poskytované, a plánovaného dátumu vymazania údajov.
 • právo získať kópiu osobných údajov môžete použiť na získanie kópie svojich osobných údajov, ktoré spracúva spoločnosť Merkandi.
 • právo na opravu osobných údajov ak zistíte, že vaše osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné, môžete ich využiť. V takom prípade sa zaväzujeme opraviť akékoľvek nezrovnalosti alebo chyby v spracúvaných osobných údajoch a doplniť ich, ak sú neúplné.
 • právo na vymazanie osobných údajov môžete využiť, ak: Vaše osobné údaje už nebudú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované spoločnosťou Merkandi; odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo vznesiete námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie; vaše osobné údaje budú spracované nezákonne.
 • právo obmedziť spracúvanie osobných údajov môžete uplatniť svoje práva, ak: zistíte, že vaše osobné údaje sú nepresné - môžete nás požiadať, aby sme na určitý čas obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, aby sme mohli skontrolovať presnosť údajov; vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, ale chcete ich vymazať; vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale môžete ich potrebovať na obhajobu alebo uplatnenie nároku; vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov - kým nezistíme, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad dôvodmi námietky.
 • právo na prenosnosť osobných údajov môžete využiť, ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočňuje na základe vášho súhlasu alebo zmluvného vzťahu spájajúceho spoločnosť Merkandi , a ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek uplatniť, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na marketingové účely, bez toho, aby ste museli takúto námietku odôvodniť.
 • právo namietať proti iným účelom spracovania osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou môžete kedykoľvek uplatniť, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu Merkandi (napr. na analytické alebo štatistické účely). Námietka v tejto súvislosti by mala obsahovať odôvodnenie.
 • právo odvolať súhlas ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, môžete svoje právo kedykoľvek uplatniť, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.
 • Ak využijete svoje právo namietať v súvislosti s profilovaním vašich osobných údajov, mali by ste sa odhlásiť zo všetkých zariadení a vymazať z nich súbory cookie (v niektorých prípadoch môže tento proces trvať až 48 hodín.

Máte právo podať sťažnosť v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov dozornému orgánu.

Na správne spracovanie osobných údajov v Anglicku dohliada Úrad komisára pre informácie (ICO): https://ico.org.uk/

Informácie o GDPR nájdete na stránke ICO: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

Príjemcovia osobných údajov

 • Spoločnosť Merkandi môže poskytnúť vaše osobné údaje týmto tretím stranám:
 • subjekty spolupracujúce s Merkandi , ktoré vedú webové stránky alebo poskytujú webové aplikácie (vrátane mobilných aplikácií), s cieľom zverejniť ponuky používateľov vydané v kategóriách reklamného charakteru;
 • Subjekty spolupracujúce s Merkandi , vedúce webové stránky alebo poskytujúce webové aplikácie (vrátane mobilných aplikácií) na porovnávanie názorov na transakcie s cieľom zhromažďovať názory na transakcie uzavreté na platformách prostredníctvom prieskumov.

Merkandi môže spolupracovať s tretími stranami, ako sú špecializovaní poskytovatelia služieb uchovávania osobných údajov, analytických služieb, služieb vymáhania pohľadávok, aby tieto subjekty poskytovali služby pre Merkandi. V takom prípade tieto subjekty nie sú oprávnené používať vaše osobné údaje na vlastné účely (osobné údaje sa vždy spracúvajú v mene a na účely spoločnosti Merkandi) a ich činnosť podlieha platným právnym predpisom a týmto zásadám ochrany osobných údajov.

Rozsah spolupráce zahŕňa:

 • ukladanie informácií a prístup k nim: ukladanie informácií alebo prístup k informáciám, ktoré sú už uložené vo vašom zariadení, ako sú reklamné identifikátory, identifikátory zariadenia, súbory cookie a podobné technológie;
 • personalizácia: zhromažďovanie a spracovanie informácií s cieľom prispôsobiť reklamu a/alebo obsah na webových stránkach alebo v aplikáciách;
 • výber, doručovanie a vykazovanie reklám: zhromažďovanie informácií a ich kombinovanie s predtým zhromaždenými informáciami s cieľom vybrať a doručiť vám reklamy a merať ich účinnosť (aké reklamy boli zobrazené, ako často, kedy a kde boli zobrazené a či ste v súvislosti s reklamou vykonali nejakú akciu vrátane napríklad kliknutia na reklamu alebo nákupu);
 • vedenie konania o vymáhaní pohľadávok;
 • poskytovanie služieb na podporu/zlepšenie realizácie objednávok zadaných na Merkandi.

Vaše osobné údaje v oblasti obrazu (avatara) zdieľame s ostatnými používateľmi v prípade komunikácie vedenej v rámci Merkandi.

Spoločnosť Merkandi môže poskytnúť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci na základe zákona v súvislosti s prebiehajúcim konaním o možnom porušení zákona alebo na boj proti iným možným porušeniam Pravidiel (vrátane konania o podvode a zneužití spoločnosti Merkandi).

Podľa prijatých zásad sa spoločnosť Merkandi zaväzuje, že nebude predávať osobné údaje používateľov. V prípade reštrukturalizácie alebo predaja podniku alebo jeho časti a prevodu celého majetku alebo jeho významnej časti na nového vlastníka sa osobné údaje používateľov vrátane vašich môžu preniesť na nového vlastníka s cieľom zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb v rámci platformy.

Spoločnosť Merkandi môže zdieľať anonymizované osobné údaje (t. j. údaje, ktoré neidentifikujú konkrétnych používateľov) s externými poskytovateľmi služieb, dôveryhodnými partnermi alebo výskumnými agentúrami s cieľom lepšie určiť atraktívnosť reklamy a služieb pre používateľov, zlepšiť celkovú kvalitu a efektívnosť služieb poskytovaných spoločnosťou Merkandi alebo uvedenými subjektmi alebo sa podieľať na výskume v širšom spoločenskom záujme.

Ak uskutočňujete predaj v rámci Účtu, ste povinní po získaní osobných údajov ostatných používateľov, ktorí sú fyzickými osobami, od spoločnosti Merkandi dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z RODO vrátane povinnosti poskytovať informácie a zabezpečiť uplatňovanie ich práv podľa RODO.

Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Vaše osobné údaje sa môžu prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem iného:

 • Google LLC so sídlom v Mountain View, Spojené štáty americké, v súvislosti s používaním e-mailového systému a nástrojov obsiahnutých v G-Suite na štatistické a administratívne účely a v súvislosti s používaním mechanizmu Google reCAPTCHA na bezpečnostné účely;
 • Google Ireland Limited so sídlom v Dubline, Írsko, v súvislosti s využívaním služieb spracovania osobných údajov ponúkaných týmto subjektom na zabezpečenie poskytovania služieb spoločnosťou Merkandi ponúkaných v rámci Merkandi;
 • Facebook - Facebook Ireland Limited so sídlom v Dubline, Írsko, v súvislosti so spracovaním údajov o zobrazených stránkach, prístupe k obsahu;
 • UserEngage - UserEngage Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, Poľsko, v súvislosti so spracovaním údajov o prehliadaní, údajov o správaní, informácií o používateľoch a návštevníkoch, e-mailovej komunikácie a systému priameho marketingu;
 • Smartlook - Smartlook.com s.r.o. so sídlom v Brne, Česká republika, v súvislosti so zaznamenávaním a spracovaním správania používateľov vrátane behaviorálnych údajov;
 • LiveChat - LiveChat Software S.A. so sídlom vo Vroclave, Poľsko, v súvislosti so spracovaním údajov o prehliadaní, informácií o používateľoch a návštevníkoch, e-mailovej komunikácie, chatu;
 • Zendesk INC so sídlom v San Franciscu, USA, v súvislosti so spracovaním údajov o prehliadaní, informácií o používateľoch a kontaktovaní návštevníkov, e-mailovej komunikácie, chatu;
 • Retool INC so sídlom v San Franciscu, USA, v súvislosti so spracovaním údajov používateľov vo forme kompilácií;
 • Platobné brány - MultisafePay, iYzico, Przelewy24, Paypal, Stripe, v súvislosti so spracovaním platieb a informácií o používateľoch.

Spoločnosť Merkandi vždy koná na základe mechanizmov na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany, okrem iného uplatňovaním štandardných zmluvných doložiek na prenos osobných údajov spracovateľom so sídlom v tretích krajinách, ktoré schválila Európska komisia. 

Zmena a doplnenie ustanovení

Spoločnosť Merkandi môže v prípade potreby zmeniť ustanovenia týchto zásad ochrany osobných údajov. 

Kontaktné údaje

Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov vrátane odpovedí na otázky týkajúce sa rozsahu pôsobnosti týchto zásad ochrany osobných údajov získate od správcu údajov.

Tu sú jeho kontaktné údaje: 

E-mailová adresa: info@merkandi.pl

Telefónne číslo: +48 22 307 97 38

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;