Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
19 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky používania databázy veľkoobchodov na platforme Merkandi a ochrany údajov na strane href  www.merkandi.sk

§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Finančný prevádzkovateľ internetovej platformy www.merkandi.sk in Slovakia je spoločnosť Merkandi Ltd (ďalej len Merkandi) so sídlom v Anglicku, v Rotherham, S63 5DB, Unit 4E, Enterprise Court.
2. Vlastníkom ochrannej známky a obchodnej platformy Merkandi je Merkandi Ltd (ďalej len Merkandi) registrovaná v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, S63 5DB, číslo spoločnosti: 09582404.
3. Podmienkou prístupu a používania uzavretej platformy Merkandi je zasielanie a platenie za databázovú objednávku v súlade s bodom § 2.
4. Vyhlásenie vôle a zmluvy prostredníctvom spoločnosti Merkandi sa podávajú / uzatvárajú priamo a iba medzi konkrétnymi klientmi / veľkoobchodmi so sídlom v Európe a vykonávajú sa mimo platformy. Merkandi slúži iba na nadviazanie kontaktov a zmluvnou obchodnou stranou predaja.
5. Zákazník pri registrácii akceptuje všeobecné obchodné podmienky používania databázy, ako aj všetky eventuálne zmeny všeobecných obchodných podmienok, o ktorých bude informovaný.

§ 2 Registrácia, objednávka databázy a platba

1. Zákazník sa môže zaregistrovať na Merkandi vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára. Zákazník pri registrácii akceptuje konkrétne podmienky objednávky a všeobecné zmluvné podmienky. Registrácia člena a povolenie na používanie platformy sa uskutoční po prijatí platby.
2. Nárokovanie na uzavretie príkazu je vylúčené. Merkandi si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť na prístup bez udania dôvodu alebo ho zrušiť, najmä z dôvodu:
        a) poskytnutia nepravdivých údajov pri registrácii;
        b) pochybnosti o legitimite a právnej existencii klienta, ako aj o používaní platformy v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, ak tieto pochybnosti nie sú okamžite vyriešené na náklady klienta predložením príslušných dokumentov;
        c) pochybnosti alebo podozrenia týkajúce sa dôveryhodnosti a solventnosti klienta;
        d) podozrivý z nečestného podnikania na platforme Merkandi alebo z konkurenčnej činnosti voči portálu Merkandi;
        e) porušenie podmienok používania Merkandi alebo Všeobecných obchodných podmienok. 
3. Ak je zákazník fyzickou osobou, musí byť plnoletý a musí byť spôsobilý na právne úkony.
4. Spoločnosť / fyzická osoba, ktorá chce kúpiť prístup do databázy, zabezpečí, aby všetky údaje, ktoré poskytla pri registrácii, boli úplné a pravdivé.
5. Nárok na prístup k databáze nie je možný, pretože spoločnosť Merkandi môže vylúčiť zákazníka počas registrácie a kedykoľvek počas predplatného, napríklad z bezpečnostných dôvodov a bez uvedenia dôvodu. 
6. Merkandi nehradí poplatok za predplatné. Neexistuje žiadna možnosť predaja, ďalšieho predaja, alebo dať späť prístup k inej osobe alebo spoločnosti. Ak bude porušený tento stav, bude účet odstránený.
7. Merkandi Neponúka možnosť prechodu z PREMIUM na štandardné predplatné.
8. Po zadaní objednávky, systém Merkandi automaticky vygeneruje zálohovú faktúru ako potvrdenie objednávky. Faktúra je generovaný len na základe zadaných údajov zákazníkom pri registrácii.

§ 3 Prístup, identifikácia používateľa a heslo

1. Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť, aby užívateľské meno a heslo boli chránené proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Zákazník sa predovšetkým zaväzuje nezverejňovať tieto informácie osobám, ktoré nie sú zákazníkmi v zmysle bodu § 2 alebo ktoré nie sú priradené k podniku zákazníka (rozšírením prístupových práv).
2. Akékoľvek neoprávnené použitie užívateľského mena alebo hesla, ktoré zákazník zistí alebo má opodstatnené podozrenie, by sa malo neodkladne nahlásiť spoločnosti Merkandi. Zákazník je zodpovedný za neoprávnené použitie svojich identifikačných údajov používateľa, pokiaľ nepreukáže, že za vznik rizika zneužitia nesie zodpovednosť Merkandi.
3. Prístup k platforme môže byt zablokovaný po treťom nesprávnom zadaní hesla.

§ 4 Služby Merkandi

1. Merkandi ponúka kupujúcim rôzne druhy produktov v rámci rôznych služieb, ktoré sa riadia podmienkami objednávacej zmluvy alebo pre ktoré sa uzatvárajú dodatočné zmluvy.
2. Merkandi má právo kedykoľvek zmeniť ponuku služieb, ako aj funkcií a vzhľad webovej stránky merkandi.sk.

3. Možnosť predaja úctu PREMIUM je doplnková služba, ktorá sa začala na žiadosť užívateľa, po kladnom overení jej / jeho spoločnosti. Merkandi si vyhradzuje právo odmietnuť aktivovať možnosť predaja bez udania dôvodu. Služba nie je neoddeliteľnou súčasťou účtu PREMIUM a FREEMIUM, čo znamená, že jej nedostatok alebo odmietnutie aktivácie predajných možností alebo jej deaktivácia nemôže byť základom pre žiadosť o vrátenie peňazí za prístup k platforme Merkandi.

§ 5 Povinnosti zákazníka

1. Zákazník znáša všetky náklady vzniknuté v dôsledku pripojenia alebo zmeny spôsobu prístupu na internet, náklady na používanie verejnej internetovej siete a náklady na nákup a údržbu komunikačných zariadení potrebných na používanie platformy.
2. Každý zákazník využívajúci platformu Merkandi kontaktuje veľkoobchody zo zdieľanej databázy na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť Merkandi nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za následky transakcie alebo jej absencie medzi zákazníkom a veľkoobchodom z databázy.
3. Každý zákazník Merkandi, zaregistrovaný ako veľkoobchodník v databáze Merkandi, umiestňujúci inzeráty na webovú stránku merkandi.sk vyhlasuje, že sa oboznámil a prijíma bez akýchkoľvek výhrad pravidlá pre pridávanie ponúk: https://merkandi.pl/faq/pravidla-pridavania-predajnych-ponuk/64?hl=sk 
4. Každý zákazník Merkandi, zaregistrovaný ako veľkoobchodník v databáze Merkandi a umiestňujúci inzeráty na webovú stránku merkandi.sk, vyhlasuje, že ním ponúkaný tovar nebol falšovaný a pochádza z legálnych zdrojov.
5. Každý zákazník je zodpovedný za korešpondenciu s ostatnými používateľmi. Hromadné zasielanie správ s rovnakým alebo podobným obsahom, spamom a všetkými ostatnými formami kolektívnej, nechcenej komunikácie s používateľmi je zakázané. V prípade zneužitia účtu, môže byť účet zákazníka zablokovaný.

6. Kupujúci má právo vydať predávajúcemu kladné / neutrálne / negatívne stanovisko do 2 mesiacov od transakcie / dátumu vystavenia faktúry. K 1 transakcii je možné pridať 1 komentár.

§ 6 Priradenie vyhlásenia o vôli, konaniach a výrokoch

1. Všetky vyhlásenia vôle urobené používateľom na online platforme Merkandi, odovzdané alebo obdržané iným používateľom, ako aj všetky obchodné činnosti a iné vyhlásenia alebo kroky, ktoré majú právny význam (zhrnutím opatrenia), sú opatrenia prijaté výhradne samotným zákazníkom. Merkandi v tomto ohľade nekoná vo svojom vlastnom mene ani ako zástupca tretej strany.
2. Merkandi nezodpovedá za prevedenie dispozičných činností za účelom dosiahnutia plnenia výhod v rámci danej transakcie.

§ 7 Fakturácia, odmena

1. Nárok na odmenu na dobu určitú existuje bez ohľadu na používanie platformy alebo možné zmluvné obmedzenia týkajúce sa poskytovania služieb spoločnosťou Merkandi. Platí to najmä pre obmedzenia poskytovania služieb, ktoré môžu vyplynúť z nekompatibilných alebo špecifických nastavení klientskeho softvéru alebo jeho poskytovateľa. Poskytovanie služieb a prístup na platformu Merkandi môžu byť obmedzené, najmä ak užívateľ je v omeškaní s platením predplatného.
2. Člen vyhlasuje, že súhlasí s prijímaním účtov a súvisiacich informácií od Merkandi e-mailom, vo formáte PDF pre tlač v origináli, a že vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečil, že Merkandi bude mať vždy aktuálnu e-mailovú adresu člena, na ktorej ho možno kontaktovať. Merkandi vydá na požiadanie účet, ktorý bude poslaný faxom alebo poštou.

§ 8 Spracovanie, uchovávanie a prenos údajov

1. Po oznámení a registrácii na platforme Merkandi vyjadrujete ako zákazník súhlas s uložením a spracovaním vašich osobných a obchodných údajov a e-mailovej adresy v rámci systému, a v prípade, že boli zhromaždené na komerčné účely platformy a je potrebná ich archivácia z dôvodov dokumentácie a bezpečnosti.
2. Spoločnosť Merkandi je oprávnená používať Vaše údaje a e-mailovú adresu nasledujúcim spôsobom:
        a) nakladať s nimi v rámci služieb poskytovaných platformou Merkandi.
        b) zasielať faktúry za prístup do databázy a informácií do a z Merkandi počas obdobia predplatného a okamžite po jeho ukončení, až do chvíle Vášho zrušenia.
        c) prevod na oprávnené subjekty v rámci zákonných povinností;
        d) prevod údajov na tretie strany - verejným inštitúciam vo všetkých prípadoch, keď to bude určené oprávneným záujmom Merkandi vyplývajúcim z konania užívateľa na portáli. Zákazník vyjadruje akýkoľvek potrebný súhlas s vyššie uvedeným a to prijatím týchto špeciálnych podmienok a využívaním platformy Merkandi.

§ 9 Vylúčenie záruky

Zodpovednosť spoločnosti Merkandi na všetky informácie, vyhlásenia vôle, zmlúv medzi tretími stranami a otázok týkajúcich sa tovaru a služieb poskytovaných spoločnosťou Merkandi je obmedzená nasledovne:

1. Spoločnosť Merkandi nezodpovedá za žiadne dohody ani za sprístupnenie informácií medzi jednotlivými zákazníkmi / veľkoobchodmi.
2. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti Merkandi za tovary a služby poskytované kupujúcemu ponúkajúcim je vylúčená. Spoločnosť Merkandi predovšetkým nepreberá zodpovednosť za pravosť a úplnosť údajov a vyhlásení, ktoré poskytol kupujúci alebo veľkoobchody z databázy, za kvalitu a vhodnosť použitia tovaru a služieb, ktoré majú byť dodané, a za ich užitočnosť k dosiahnutiu účelu stanoveného kupujúcim, za akékoľvek porušenie práv tretích strán poskytovaným tovarom a službami a tiež za existenciu, spoľahlivosť a solventnosť zákazníkov.
3. Merkandi nemôže s absolútnou istotou vylúčiť, že osoba opísaná ako kupujúci alebo veľkoobchod v predložených alebo prijatých vyhláseniach o vôli prostredníctvom platformy Merkandi v skutočnosti existuje. Preto skutočné autorstvo daného vyhlásenia vôle zostáva neisté. Zákazník predkladajúci alebo prijímajúci ponuku, koná na vlastné riziko s ohľadom na existenciu zmluvného partnera.
4. Merkandi tiež nemôže s absolútnou istotou vylúčiť, že heslo nespadne do rúk osobe, ktorá nie je oprávnená zákazníkom vydávať vyhlásenia o vôli. Toto riziko nesie výlučne zákazník. Zodpovednosť spoločnosti Merkandi ako sprostredkovateľa konajúceho bez oprávnenia je vylúčená, s výnimkou zámeru alebo evidentnej nedbanlivosti.
5. Akákoľvek sťažnosť na databázu je akceptovaná do 7 dní odo dňa sprístupnenia databázy pre zákazníka. Sťažnosť sa vzťahuje iba na aktuálnu databázu a záznamy v nej obsiahnuté (s úplnými údajmi) v prípade, že je viac ako 3% neaktuálnych adries. Neprijímame sťažnosti na nedostatok alebo dočasnú nedostupnosť tovaru z adresy www.merkandi.sk a telefónnych čísel a e-mailových adries. Ak chcete podať sťažnosť, pošlite správu na adresu: info@merkandi.sk. Reklamácie sa vybavujú do 10 pracovných dní odo dňa prijatia. Dňom prijatia reklamácie je dátum, kedy bola správa odoslaná zákazníkom.
6. Všetky výrobky a ich popisy nachádzajúce sa na webovej stránke www.merkandi.sk slúžia iba na informačné účely a nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Nezaručujeme ani nepreberáme zodpovednosť za dostupnosť produktov z webovej stránky merkandi.sk. Vyhradzujeme si právo na chyby v preklade.

§ 10 Vylúčenie zodpovednosti

1. Merkandi nezodpovedá za to, že platforma Merkandi bude dočasne nedostupná, najmä z dôvodu údržbárskych prác, zákazníkovi, ak nedostupnosť nepresiahne 5% roku v jednom kalendárnom roku a ak dlhé výpadky prístupu nebudú spôsobené úmyselne alebo z evidentnej nedbanlivosti.
2. Merkandi nezodpovedá za pravdivosť a / alebo úplnosť informácií, rád a odporúčaní umiestnených na webových stránkach Merkandi zákazníkmi, ani za informácie, rady a odporúčania veľkoobchodu z databázy dostupnej prostredníctvom webových stránok Merkandi.
3. Merkandi sa dištancuje najmä od obsahu internetových odkazov súvisiacich s ponukou, ich obsahom a autormi a nezodpovedá za obsah, transakcie alebo škody vyplývajúce z používania takýchto odkazov.
4. Merkandi nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku porúch a chýb použitého softvéru a hardvéru, a najmä za technické chyby na internete. Najmä Merkandi nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku absencii prístupu k internetu alebo v dôsledku bezchybného prístupu k internetu, v dôsledku používaného softvéru či zariadení, ďalej chybného alebo nevyhovujúcemu prevádzkovaniu zmluvných služieb z dôvodu technických problémov so softvérom alebo internetovým pripojením. Platí to najmä v prípade obmedzení poskytovania služieb, ktoré môžu vyplynúť z nekompatibility alebo specifických parametrov softvéru zákazníka alebo jeho poskytovateľa.
5. Merkandi nezodpovedá za škody spôsobené neúmyselným porušením zanedbateľného zmluvného záväzku. Platí to aj pre neúmyselné porušenie irelevantnej povinnosti počas rokovaní a zákonnej zodpovednosti spôsobenej neúmyselným konaním.
6. V prípade zodpovednosti, s výnimkou úmyselného konania, je zodpovednosť za škodu obmedzená na typické a predvídateľné škody a v každom prípade iba na výšku priemernej škody.
7. Merkandi nezodpovedá za celý obsah webových stránok tretích strán, najmä online obchodov, na ktorých sú uvedené priame alebo nepriame odkazy prostredníctvom platformy Merkandi.
8. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na štatutárnych zástupcov, zamestnancov a tretie strany, ktoré Merkandi využíva za účelom poskytovania služieb.
9. Merkandi zdôrazňuje, že kupujúci a ponúkajúci sa môžu poistiť proti vzniknutiu škody.
10. Všetky názvy a obchodné známky použité na tejto webovej stránke sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov a boli použité iba na účely identifikácie.

§ 11 Vlastností súdu, príslušné právne predpisy

1. Toto nariadenie podlieha anglickému právu. Uplatňovanie Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru je vylúčené. V súvislosti zo zmluvnými stranami je vylúčené uplatňovanie zákona o ochrane práv spotrebiteľa.
2. Súd v Rotherhame v Anglicku má právomoc rozhodovať o všetkých zmluvách a uzneseniach uzavretých na základe týchto podmienok používania databázy. Merkandi má tiež právo podať žalobu na príslušnom súde s právomocou klienta.

§ 12 Záverečné ustanovenia

1. Inkorporácia všeobecných zmluvných podmienok a zákaziek klientov nie je dovolené.
2. Ak sú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy / zákazky právne alebo čiastočne neplatné alebo v celom rozsahu, alebo ak zaniknú v budúcnosti, nemá to vplyv na platnosť zvyšku zmluvy / zákazky.
3. Právne neplatný záznam sa strany zaväzujú nahradiť právne platným záznamom, ktorý bude z ekonomického hľadiska čo najbližšie k neefektívnemu záznamu.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;